Borgertinget

Borgertinget

Borgertinget er krumtappen i et demokrati.
Dets opgave bliver at kontrollere politikernes arbejde i Folketinget.

Borgertinget er almindelige borgeres egen stemme. Det skal sikre,at borgernes holdninger bliver hørt og at der bliver taget hensyn til dem.

 

Borgertinget skal besættes af tilfældige personer udtrukket i CPR-systemet og flertallet i Borgertinget er lige så magtfuldt som flertallet i Folketinget.

 

Sådan skal Borgertinget sammensættes.

300 borgere må anses for at være det antal der skal til for at sikre befolkningens gennemsnitlige, sociale og kulturelle sammensætning og dermed også den gennemsnitlige holdning til de foreslåede love.


For at sikre medlemmernes uafhængighed af politiske, økonomiske og andre interesser, skal de udtrækkes via CPR-systemet. Udtrækningen skal ske ca. 90 dage inden deres tiltrædelse i Borgertinget.


Ca. 30 dage inden tiltrædelse og fremefter skal nye medlemmer have en indføring i Borgertingets virke og funktioner.

 

Sædet i Borgertinget er borgerligt ombud.

 

For at undgå, at medlemmerne bliver mål for lobbyaktivitet, pression eller forsøg på korruption, skal der være særlige regler for at sidde i Borgertinget.

 

Intet medlem må have eller have haft andet borgerligt ombud i mindst 6 måneder forinden (her tænkes især på organiseret, politisk aktivitet) og intet medlem må i perioden påtage sig politisk arbejde udenfor Borgertinget.

 

De 25 medlemmer med længst anciennitet udskiftes hver tredje måned med 25 nye medlemmer.

 

Alle medlemmer er medlem i 3 år, intet medlem kan være medlem mere end 3 år og intet medlem kan være medlem mere end én gang.

 

Ingen kan kvalificere sig til en post i Borgertinget.

 

Ved alvorlig sygdom eller død kan medlemmet først erstattes ved næstfølgende lodtrækning.

 

Medlemskab kan ikke udsættes. Kan et medlem ikke tiltræde sin plads af særlige årsager, skal pladsen erstattes af en anden, ligeledes udtrukken person.

 

Medlemmerne er forpligtet i henhold til lov om borgerligt ombud. Hvis særlige sociale, økonomiske eller helbredsmæssige årsager taler derfor kan det udtrukne medlem dog søge om fritagelse.

 

Intet medlem kan fratages sin plads i Borgertinget imod sin vilje medmindre medlemmet mister sin valgbarhed til Folketinget.

 

Medlemskab af Borgertinget skal betragtes som et fuldtidserhverv fra den dag medlemmet udtrækkes. I øvrigt skal aflønning ske efter medlemmets mødeaktivitet, hvor en deltagelse på 100% giver fuld aflønning. Lovligt forfald medfører dog ingen fradrag.

 

Medlemmer af Borgertinget nyder i øvrigt samme privilegier som medlemmer af Folketinget.

 

Øvrig, økonomisk kompensation for perioden før og efter deltagelse i Borgertinget fastsættes af Borgertinget.

 

 

Sådan skal Borgertinget fungere.

Borgertinget har selvstændig beslutningskraft.

 

Da Borgertinget er en fast institution, skal det selvstændigt have den fornødne ekspertice og alle nødvendige faciliteter til rådighed.

 

Borgertinget fastsætter selv sit budget.

 

Borgertinget diskuterer og vurderer de love der vedtages i Folketinget. Borgertinget kan dog ikke umiddelbart afvise lovforslag, men det kan forlange, at Folketinget forklarer sig, det skal kunne komme med ændringsforslag og borgertinget kan lade egne eksperter vurdere oplæg fra folketinget.

Borgertinget laver sine indstillinger efter simpelt flertal.

 

Borgertinget skal også kunne bede folketinget om at behandle forslag, der udgår fra Borgertinget og kontakten mellem folketing og borgerting skal først og fremmest være fortolkende og dialogpræget, hvor det mere handler om oplysning og afklaring og eventuelle justeringer.


I tilfælde af en uløselig konflikt imellem de to ting, kan Borgertinget med 2/3 flertal opløse Folketinget til nyvalg eller ny lodtrækning afhængig af, hvilken model borgerne vælger.

 

 

KOMMENTARER.

Borgertinget vil få en sammensætning der altid er nogen lunde som befolkningens. Dvs. mennesker med alle mulige andre interesser end magt og politik. Borgertinget vil i langt højere grad tage udgangspunkt i almindelige menneskers hverdag end vi ser i dag.

 
 

Har du allerede sendt din støtte fra en af de andre sider? Så behøver du ikke at gøre det igen!

#

Støt Borgertingets arbejde! Det er dyrt og der er ikke andre indtægter end frivillige bidrag.

Store så vel som små beløb vil blive modtaget med taknemmelighed.

Sparekassen Djursland konto 9388 0001426311


Hver en øre bliver brugt på at gøre Borgertinget bedre kendt.

Dete domæne bruger cookies. Klikker du videre, accepterer du brugen. En cookie er en programstump som hjælper netop DIG med at få den bedste betjening her. Den kan ikke bruges selvstændigt.

Godkend