Andetkammer

ANDETKAMMERET


Tør du betro Venstre og Socialdemokratiet at forvalte begreber som anstændighed, ordentlighed og retfærdighed på skift helt uden borgerindblanding?

Hvis ja: tja, du kan jo se, hvordan det går nu.

Hvis nej: så hjælp os med at stille op, så vi kan begrænse politikernes magt.


Andetkammeret skal besættes af tilfældige personer udtrukket i CPR-systemet og flertallet i Andetkammeret er lige så magtfuldt som flertallet i Folketinget.


Sådan skal Andetkammeret sammensættes.

300 borgere må anses for at være det antal der skal til for at sikre befolkningens gennemsnitlige, sociale og kulturelle sammensætning og dermed også den gennemsnitlige holdning til de foreslåede love.

For at sikre medlemmernes uafhængighed af politiske, økonomiske og andre interesser, skal de udtrækkes via CPR-systemet. Udtrækningen skal ske ca. 90 dage inden deres tiltrædelse i Andetkammeret.

Ca. 30 dage inden tiltrædelse og fremefter skal nye medlemmer have en indføring i Andetkammerets virke og funktioner.


Sædet i Andetkammeret er borgerligt ombud.


For at undgå, at medlemmerne bliver mål for lobbyaktivitet, pression eller forsøg på korruption, skal der være særlige regler for at sidde i Andetkammeret.

Intet medlem må have eller have haft andet borgerligt ombud i mindst 6 måneder forinden (her tænkes især på organiseret, politisk aktivitet) og intet medlem må i perioden påtage sig politisk arbejde udenfor Andetkammeret.


De 25 medlemmer med længst anciennitet udskiftes hver tredje måned med 25 nye medlemmer.


Alle medlemmer er medlem i 3 år, intet medlem kan være medlem mere end 3 år og intet medlem kan være medlem mere end én gang.


Ingen borger kan kvalificere sig til en post i Andetkammeret.


Ved alvorlig sygdom eller død kan medlemmet først erstattes ved næstfølgende lodtrækning.


Medlemskab kan ikke udsættes. Kan et medlem ikke tiltræde sin plads af særlige årsager, skal pladsen erstattes af en anden, ligeledes udtrukken person.


Medlemmerne er forpligtet i henhold til lov om borgerligt ombud. Hvis særlige sociale, økonomiske eller helbredsmæssige årsager taler derfor kan det udtrukne medlem dog søge om fritagelse.


Intet medlem kan fratages sin plads i Andetkammeret imod sin vilje medmindre medlemmet mister sin valgbarhed til Folketinget.


Medlemskab af Andetkammeret skal betragtes som et fuldtidserhverv fra den dag medlemmet udtrækkes. I øvrigt skal aflønning ske efter samme regler og med de samme satser som for Folketingets medlemmer.


Medlemmer af Andetkammeret nyder i øvrigt samme privilegier som medlemmer af Folketinget.


Øvrig, økonomisk kompensation for perioden før og efter deltagelse i Andetkammeret fastsættes af Andetkammeret.Sådan skal andetkammeret fungere.
Andetkammeret har selvstændig beslutningskraft.


Da Andetkammeret er en fast institution, skal det selvstændigt have den fornødne ekspertice og alle nødvendige faciliteter til rådighed.


Andetkammeret fastsætter selv sit budget.


Andetkammeret diskuterer og vurderer de love der vedtages i Folketinget. En lov kan ikke træde i kraft før Andetkammeret har godkendt den.

Andetkammeret laver sine indstillinger efter simpelt flertal.


Andetkammeret kan beslutte selvstændigt at gennemføre undersøgelser som et folketingsflertal forsøger at blokere, hvis Andetkammeret skønner, at oplysningerne forholdes for at beskytte partier eller enkeltpersoner imod civile borgeres korrekte vurdering af en given sag.Sådan kan Andetkammeret finansieres.

Det umiddelbare skøn lyder på en driftomkostning på 1,7 – 2 milliarder kr. Andetkammeret kan finansieres ved at beskatte den finansielle sektor. Den finansielle sektor har vist sig at have en helt ekseptionel høj indtjening per medarbejder og en øget beskatning vil være rimelig.KOMMENTARER.

Det borgerdrevne andetkammer vil få en sammensætning der altid er nogen lunde som befolkningens. Dvs. mennesker med alle mulige andre interesser end magt og politik og med kun 2% DJØF´er i Andetkammeret mod Folketingets ca. 40% vil Andetkammeret i langt højere grad tage udgangspunkt i almindelige menneskers hverdag.

Copyright @ All Rights Reserved