Et Danmark i balance

ET DANMARK I BALANCE er overskriften på det borgerforslag der skal erstatte "Borgertinget i Folketinget"s politiske forsøg på at skabe stemning for en Grundlovsændring med en reel deling af magten mellem et Folketing, der er organiseret med politikere i interessegrupper og et borgerdrevet Andetkammer, hvis interesse for lovgivningen er drevet af den almene interesse.

ET DANMARK I BALANCE er endnu ikke færdigskrevet og er derfor endnu ikke opslået på Borgerforslag.dk Det vil dog ske en af de nærmeste dage.

# # # # #

ET DANMARK I BALANCE.

 

Folketinget pålægges at oprette et rådgivende andetkammer

bestående af 300 tilfældige borgere i turnus.

Andetkammeret skal vurdere lovene, diskutere dem og til sidst stemme om og udtale sig om deres egnethed for almenvellet.

ANDETKAMMERETS FUNKTION OG INDRETNING.

300 borgere må anses for at være det antal der skal til for at sikre befolkningens gennemsnitlige, sociale og kulturelle sammensætning og dermed også den gennemsnitlige holdning til de foreslåede love. For at sikre medlemmernes uafhængighed af politiske, økonomiske og andre interesser, skal de udtrækkes via CPR-systemet. Udtrækningen skal ske ca. 90 dage inden deres tiltrædelse i Andetkammeret. Ca. 30 dage inden tiltrædelse og fremefter skal nye medlemmer have en indføring i Andetkammerets virke og funktioner. Sædet i Andetkammeret er borgerligt ombud.

For at undgå, at medlemmerne bliver mål for lobbyaktivitet, pression eller forsøg på korruption, skal der være særlige regler for at sidde i Andetkammeret.

Intet medlem må have eller have haft andet borgerligt ombud i mindst 6 måneder forinden (her tænkes især på organiseret, politisk aktivitet).

De 25 ældste medlemmer udskiftes hver tredje måned med 25 nye medlemmer.

Intet medlem kan være medlem mere end 3 år og intet medlem kan være medlem mere end én gang.

Ved alvorlig sygdom eller død kan medlemmet først erstattes ved næstfølgende lodtrækning.

Medlemskab kan ikke udsættes. Kan et medlem ikke tiltræde sin plads af særlige årsager, skal pladsen erstattes af en anden, ligeledes udtrukken person.

Medlemmerne er forpligtet i henhold til lov om borgerligt ombud. Hvis særlige sociale, økonomiske eller helbredsmæssige årsager taler derfor kan det udtrukne medlem dog søge om fritagelse.

 

Intet medlem kan fratages sin plads i Andetkammeret imod sin vilje medmindre medlemmet mister sin valgbarhed til Folketinget.

 

Medlemskab af Andetkammeret skal betragtes som et fuldtidserhverv fra den dag medlemmet udtrækkes. I øvrigt skal aflønning ske efter samme regler og med de samme satser som for Folketingets medlemmer.

Medlemmer af Andetkammeret nyder i øvrigt samme privilegier som medlemmer af Folketinget.

 

Øvrig, økonomisk kompensation for perioden før og efter deltagelse i Andetkammeret fastsættes af Folketinget.

Selv om Andetkammeret ikke har selvstændig beslutningskraft, bør Folketinget dog i videst muligt omfang lytte til de indsigelser eller forslag, Andetkammeret har.

Andetkammeret skal have mulighed for felvstændigt at beslutte at gennemføre undersøgelser som et folketingsflertal forsøger at blokere, hvis Andetkammeret skønner, at oplysningerne forholdes for at beskytte partier eller enkelpersoner imod civile borgeres korrekte vurdering af en given sag.

 

Andetkammeret laver sine indstillinger efter simpelt flertal.

Da Andetkammeret er en fast institution, skal det selvstændigt have den fornødne ekspertice og alle nødvendige faciliteter til rådighed.

.

FINANSIERING.

Det umiddelbare skøn lyder på en driftomkostning på 1,7 – 2 milliarder kr. Andetkammeret kan finansieres ved dels at tilbagetrække den skattelettelse på ca. 1 milliard kr især de 12 største ejerfamilier fik i 2017 og dels ved at beskatte den finansielle sektor. Den finansielle sektor har vist sig at have en helt ekseptionel høj indtjening per medarbejder og en øget beskatning vil være rimelig.

KOMMENTARER.

Det borgerdrevne andetkammer vil få en sammensætning der altid er nogen lunde som befolkningens. Dvs. mennesker med alle mulige andre interesser end magt og politik og med kun 2% DJØF´er i Andetkammeret mod Folketingets ca. 40% vil Andetkammeret i langt højere grad tage udgangspunkt i almindelige menneskers hverdag.

 

Vi ønsker et DEJLIGT og TRYGT Danmark, hvor alle i vores lille, rige land har det godt.

 

# # # # #

Copyright @ All Rights Reserved