Et Danmark i balance

En væsentlig årsag til de problemer vi har i dag med et skævvredent samfund og politikerlede stammer fra, at vi begyndte helt forkert, da vi skulle have demokrati.

 

Den første Grundlov blev skrevet af de mennesker der i forvejen havde politisk indflydelse og økonomiske interesser i landets ledelse. Disse fordele ville de naturligvis ikke opgive og de sikrede sig med Grundloven, at det kunne fortsætte. De sikrede sig også, at de aldrig kunne tvinges til at afgive denne magt. Og sådan er det stadig. Faktisk har situationen slet ikke ændret sig i de sidste 169 år.

 

Når man laver et demokrati, kan man ikke tage udgangspunkt i de rigeste og mest magtfulde og beskrive samfundet ud fra DERES interesser. Grundloven skulle have været skrevet af folket, der mærkede den vanskelige hverdag på deres egne kroppe. De ville så have skabt et folketing, som FOLKET kontrollerede. Nu blev i det i stedet eliten som kontrollerede Folketinget. Vi mærker konsekvenserne den dag i dag.

 

Det er 169 år siden vi fik Grundloven. 70 år senere fik kvinderne stemmeret. 34 år senere kom vi af med Landstinget og i dag, 65 år senere, tager vi det sidste skridt for at fuldende demokratiet.

 

DIN støtte er meget vigtig!

 

 
 

Hjælp os med at skabe et rigtigt demokrati. Støt vores arbejde med din emailadresse. Hvis vi opnår ret til at stille op til folketingsvalget, kan vi fremføre vores krav om et Andetkammer og gøre tankerne endnu mere kendte.

Når du har sendt din oplysning, sender vi den videre til Indenrigsministeriet. De gemmer den i 8 dage og sender dig så en henvisning. Du logger ind med NEM-ID og bekræfter, at du er stiller.

Du kan til hver en tid fortryde din støtte og den udløber i øvrigt automatisk efter 18 måneder.

 

Besøg også vores facebookside "Borgertinget". Her står mange aktuelle emner.

Andetkammeret skal sikre balance og rimelighed i den førte politik.

 

 

Hvad tror du?

 

Ville Andetkammeret have godkendt ..

 

.. at regeringen solgte en del af D.O.N.G. til Goldman Sachs, DSB Gods til Dansk Fragtmænd, Statens Seruminstitut til sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih og Kastrup Lufthavn til den australske investeringsbank Macquarie?

 

.. at regeringen nærmest nedlagde Skat uden at sikre sig en effektiv skatteinddrivelse på anden måde?

 

.. at regeringen gav en afgiftslettelse der især sparer 12 af Danmarks alllerigeste familier for en milliard kr. om året.

 

.. at regeringen krævede 2% ekstra effektivitet overalt i det offentlige og samtidig sparede 1,8% på borgerne?

 

 

Goldman Sach og Macquarie tjente tilsammen 25 millairder kr. og måske mere.

 

Statens Seruminstitut blev solgt for 15 millioner kr.

 

Effektivitetskravet og besparelser har skabt meget betydelige problemer i sundhedssektoren.

 

Sådan skal Andetkammeret sammensættes og sådan skal det fungere.

 

Reglerne skal forebygge korruption, vennetjenester og lobbyvirksomhed.

 

Sådan skal Andetkammeret sammensættes.

300 borgere må anses for at være det antal der skal til for at sikre befolkningens gennemsnitlige, sociale og kulturelle sammensætning og dermed også den gennemsnitlige holdning til de foreslåede love.

For at sikre medlemmernes uafhængighed af politiske, økonomiske og andre interesser, skal de udtrækkes via CPR-systemet. Udtrækningen skal ske ca. 90 dage inden deres tiltrædelse i Andetkammeret.

Ca. 30 dage inden tiltrædelse og fremefter skal nye medlemmer have en indføring i Andetkammerets virke og funktioner.

 

Sædet i Andetkammeret er borgerligt ombud.

 

For at undgå, at medlemmerne bliver mål for lobbyaktivitet, pression eller forsøg på korruption, skal der være særlige regler for at sidde i Andetkammeret.

 

Intet medlem må have eller have haft andet borgerligt ombud i mindst 6 måneder forinden (her tænkes især på organiseret, politisk aktivitet).

 

De 25 ældste medlemmer udskiftes hver tredje måned med 25 nye medlemmer.

 

Intet medlem kan være medlem mere end 3 år og intet medlem kan være medlem mere end én gang.

 

Ingen borger kan kvalificere sig til en post i Andetkammeret.

 

Ved alvorlig sygdom eller død kan medlemmet først erstattes ved næstfølgende lodtrækning.

 

Medlemskab kan ikke udsættes. Kan et medlem ikke tiltræde sin plads af særlige årsager, skal pladsen erstattes af en anden, ligeledes udtrukken person.

 

Medlemmerne er forpligtet i henhold til lov om borgerligt ombud. Hvis særlige sociale, økonomiske eller helbredsmæssige årsager taler derfor kan det udtrukne medlem dog søge om fritagelse.

 

Intet medlem kan fratages sin plads i Andetkammeret imod sin vilje medmindre medlemmet mister sin valgbarhed til Folketinget.

 

Medlemskab af Andetkammeret skal betragtes som et fuldtidserhverv fra den dag medlemmet udtrækkes. I øvrigt skal aflønning ske efter samme regler og med de samme satser som for Folketingets medlemmer.

 

Medlemmer af Andetkammeret nyder i øvrigt samme privilegier som medlemmer af Folketinget.

 

Øvrig, økonomisk kompensation for perioden før og efter deltagelse i Andetkammeret fastsættes af Folketinget.

 

 

Sådan skal andetkammeret fungere.

Andetkammeret har selvstændig beslutningskraft.

 

Da Andetkammeret er en fast institution, skal det selvstændigt have den fornødne ekspertice og alle nødvendige faciliteter til rådighed.

 

Andetkammeret fastsætter selv sit budget.

 

Andetkammeret diskuterer og vurderer de love der vedtages i Folketinget. En lov kan ikke træde i kraft før Andetkammeret har godkendt den.

Andetkammeret laver sine indstillinger efter simpelt flertal.

 

Andetkammeret kan beslutte selvstændigt at gennemføre undersøgelser som et folketingsflertal forsøger at blokere, hvis Andetkammeret skønner, at oplysningerne forholdes for at beskytte partier eller enkelpersoner imod civile borgeres korrekte vurdering af en given sag.

 

 

Sådan kan Andetkammeret finansieres.

Det umiddelbare skøn lyder på en driftomkostning på 1,7 – 2 milliarder kr. Andetkammeret kan finansieres ved at beskatte den finansielle sektor. Den finansielle sektor har vist sig at have en helt ekseptionel høj indtjening per medarbejder og en øget beskatning vil være rimelig.

 

 

KOMMENTARER.

Det borgerdrevne andetkammer vil få en sammensætning der altid er nogen lunde som befolkningens. Dvs. mennesker med alle mulige andre interesser end magt og politik og med kun 2% DJØF´er i Andetkammeret mod Folketingets ca. 40% vil Andetkammeret i langt højere grad tage udgangspunkt i almindelige menneskers hverdag.

 

Vi ønsker et DEJLIGT og TRYGT Danmark, hvor alle i vores lille, rige land har det godt.

 

BORGERTINGET I FOLKETINGET er inspireret af tankerne i "Tæm eliten - fra magtelite til borgerdemokrati af de 3 CBS-forskere

 

Andreas Møller Mulvad, Anton Grau Larsen og Christoph Houman Ellersgaard

Copyright @ All Rights Reserved